ក្រុមសិក្សាក្នុងតំបន់-ហ្រ្គីនមេគង្គ

ការលើកកម្ពស់សមធម៌ - វិធីសាស្ត្រមូលដ្ឋានក្នុងចំណោមមន្ត្រីព្រៃឈើក្នុងស្រុក នៅក្នុងតំបន់មេគង្គក្រោម