ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับ

News

ความเป็นธรรมทางสังคมด้านสิ่งแวดล้อม โดย ชัยยนต์ ประดิษฐ์ศิลป์, ปกรณ์ เลิศเสถียรชัย, นฤมล อรุโณทัย

ความเป็นธรรมทางสังคมด้านสิ่งแวดล้อม โดย ชัยยนต์ ประดิษฐ์ศิลป์, ปกรณ์ เลิศเสถียรชัย, นฤมล อรุโณทัย ความไม่เป็นธรรมจากการพัฒนาอุตสาหกรรม กรณีภาคตะวันออก ผศ.ดร...

ความไม่เป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรที่ดิน โดย พงษ์ทิพย์ สำราญจิตร แลกเปลี่ยนโดย อานันท์ กาญจนพันธุ์

รายงานชิ้นนี้เป็น paper ที่อาจารย์หลายท่านร่วมในการศึกษาวิจัยใน”โครงการศึกษาเรื่องการถือครองที่ดินและการจัดการที่ดินเพื่อความเป็นธรรมทางสังคม”...

Pages

Publications

Pages

Videos

Content soon.

Pages

GM Equity Newsletter

Events

Content soon.

Training

Content soon.

GREEN Mekong Project DISCLAIMER

The information contained in the GREEN Mekong website is provided by RECOFTC - The Center for People and Forests and is for general information purposes only. While we endeavour to keep the information up to date and correct, we make no claims, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability or suitability with respect to the website or the information, products, services, or related graphics contained on the website. In no event will RECOFTC be liable for any loss or damage including damage whatsoever arising from loss of data or information arising out of, or in connection with, the use of this website. Through this website you are able to link to other websites which are not under the control of RECOFTC. The inclusion of any links does not necessarily imply a recommendation or endorse the views expressed within them.