FLEGT in Thailand

FLEGT in Thailand

 • เฟล็กที คืออะไร

  เฟล็กที หรือ Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) คือ การบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาลและการค้า เพื่อลดปัญหาการทำไม้และการค้าผลิตภัณฑ์ไม้ที่ผิดกฎหมายโดยมี “แผนปฏิบัติการเฟล็กที” ที่บังคับใช้เมื่อเดือนพฤษภาคม 2546...
 • คำนิยาม

  1.การนิยามความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ การนิยามความถูกต้องตามกฎหมายของไม้คือ การค้นหาข้อกำหนดทางกฎหมายที่มาจากกฎหมายของประเทศ โดยกระบวนการที่ผู้มีส่วนได้เสียหลายฝ่ายเข้าร่วม ซึ่งคำนิยามนี้จะเป็นกรอบในการกำหนดว่าอะไรคือไม้ที่ถูกกฎหมาย...
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  ด้วย เฟล็กที หรือการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า นั้น เป็นมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมระดับสากลที่ถือได้ว่าสำคัญและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง โดยหนึ่งในสิ่งที่สำคัญคือความเข้าใจด้านกฎหมาย ซึ่งภาพด้านล่าง ได้แสดงกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเฟล็กที
 • ข้อเสนอของภาคประชาสังคม

  ตารางข้อเสนอแนะคำนิยามความถูกต้องตามกฎหมายที่ได้จากการประชุมฯทั้ง 4 จังหวัด ตารางเปรียบเทียบข้อเสนอแนะต่อรัฐมนตรี. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุมฯทั้ง 4 จังหวัด ประเด็นที่นำเสนอวันที่ 21 ต.ค. 2558 ข้อเสนอแนะจากการประชุม (จ.เชียงใหม่)...
 • รวมกิจกรรม

  กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมเพื่อการจัดการป่าอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม-เฟล็กที แบ่งออกได้หลักๆ 3 ด้านคือ 1. เสริมศักยภาพและการเรียนรู้ 2. งานด้านข้อมูล ผลิตความรู้เพื่อผลักดันนโยบายและการสื่อสาร 3. การจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาสังคม...
 • คลังสือ

  เฟล็กที หรือ การบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า กำลังเป็นมาตรการทางด้านสิ่งแวดล้อมระดับสากลที่ถือว่ามีความน่าสนใจและมีความก้าวหน้ามากที่สุดในปัจจุบันมาตรการหนึ่ง...
 • เครือข่าย

  เครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อการจัดการป่าอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม-เฟล็กที เกิดจากการรวมตัวกันของเครือข่ายภาคประชาสังคมที่ทำงานเกี่ยวข้องกับทรัพยากรป่าไม้และตัวแทนเกษตรกรรายย่อยจากทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งได้มีการรวมตัวกันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557...
 • ติดต่อสอบถาม

  ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (RECOFTC) ตู้ ป.ณ. 1111 ที่ทำการไปรษณีย์เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10903 โทรศัพท์ : 0 2940 5700 โทรสาร : 0 2561 4880 http://www.recoftc.org/project/flegt-thailand Email: Thailand.info@recoftc.org

FLEGT donors