โครงการอนุรักษ์ลุ่มน้ำอิง

โครงการอนุรักษ์ลุ่มน้ำอิง

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายท้องถิ่นและหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อการจัดการลุ่มน้ำอิงอย่างยั่งยืน หรือชื่อย่อว่า โครงการอนุรักษ์ลุ่มน้ำอิง มีเป้าหมายเพื่อจัดการลุ่มน้ำอิงอย่างยั่งยืน ผ่านการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของเครือข่ายท้องถิ่น ในการพัฒนาแผนการจัดการลุ่มน้ำ ที่สนับสนุนโดยสหภาพยุโรปรวมทั้งพัฒนานโยบายและการดำเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยมีพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย จำนวน 11 ชุมชน 

 

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 3 ประการ

1.พัฒนาศักยภาพผู้นำ

เครือข่ายท้องถิ่น สภาประชาชนลุ่มน้ำ ชุมชนเป้าหมาย และองค์กรปกครองท้องถิ่นประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะต่างๆ ในกระบวนการพัฒนาแผนการจัดการลุ่มน้ำอย่างมีส่วนร่วมและอย่างยั่งยืน รวมทั้งการพัฒนานโยบาย

2.สร้างความร่วมมือกับนโยบาย

สภาประชาชนลุ่มน้ำอิง ที่มีความเข้มแข็งและความร่วมมือกันมากขึ้น ในการผลักดันทางนโยบาย

3.วิจัยองค์ความรู้และลื่อสาร

เกิดการบูรณาการองค์ความรู้ท้องถิ่นและความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ เพื่อการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ และใช้ในการกำหนดข้อเสนอทางนโยบาย การสื่อสารเพื่อขยายเครือข่ายและสร้างความตระหนักแก่สาธารณะเกี่ยวกับการจัดการลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน