မဲခေါင်ခေသတွင်းစိမ်းလန်းစိုပြည်ခေး ခလ့လာသင်ယူခေးအဖွဲ ့