ກຸ່ມຮຽນຮູ້ລະດັບຂົງເຂດ GREEN Mekong

ສົ່ງເສີມວິທີການທີ່ອິງໃສ່ຄວາມທ່ຽງທຳເປັນຫຼັກ ໃນບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ປ່າໄມ້ທ້ອງຖິ່ນ ໃນຂົງເຂດແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມ