អំពីរីខូហ្វ

 • បេសកកម្ម និងទស្សនវិស័យ

  បេសកកម្ម៖ លើកកម្ពស់សមត្ថភាពរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋានដើម្បីពង្រឹងសិទ្ធិ អភិបាលកិច្ច និងការទទួលបានផលប្រយោជន៍សមស្រប ពីការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើដោយនិរន្តរភាពនៅតំបន់អាស៊ី-...
 • វិសាលភាពការងារ

  ការងាររបស់រីខូហ្វ ផ្តោតលើផ្នែកសំខាន់ៗ​បួន ដែលមានទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជា៖ ១)សុវត្ថិភាពសហគមន៍ព្រៃឈើ ២)ការលើកកម្ពស់របរចិញ្ចឹមជីវិត និង​ទីផ្សារផលិតផលសហគមន៍ព្រៃឈើ ៣) អន្តរកម្មរវាងមនុស្ស ព្រៃឈើ និង ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និង ៤)...
 • តំបន់គោលដៅ

  រីខូហ្វកម្ពុជាបានអនុវត្ត នឹងកំពុងបន្តរអនុវត្តគម្រោងនានារបស់ខ្លួន នៅក្នុងខេត្តគោលដៅចំនួន ១៣ទូទាំងប្រទេសក្នុងកិច្ចខិតប្រឹងប្រែង...
 • ក្រុមការងារ

  លោកស្រី ហ៊ូ កល្យាណ អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីប្រចាំប្រទេស លោកស្រី ហ៊ូ កល្យាណ មានបទពិសោធន៍ការងារក្នុងអង្គការជាតិ និងអង្គការអន្តរជាតិជាង...
 • ឱកាសការងារ

  មាតិកា ឆាប់។
  ទំព័រនេះ គឺស្ថិតនៅក្រោម ការសាងសង់...