វិសាលភាពការងារ

ការងាររបស់រីខូហ្វ ផ្តោតលើផ្នែកសំខាន់ៗ​បួន ដែលមានទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជា៖ ១)សុវត្ថិភាពសហគមន៍ព្រៃឈើ ២)ការលើកកម្ពស់របរចិញ្ចឹមជីវិត និង​ទីផ្សារផលិតផលសហគមន៍ព្រៃឈើ ៣) អន្តរកម្មរវាងមនុស្ស ព្រៃឈើ និង ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និង ៤)ការគ្រប់គ្រងទំនាស់ក្នុងវិស័យព្រៃឈើ។ ផ្នែកទាំងបួននេះក៍គ្របដណ្តប់ផងដែរទៅលើបញ្ហាផ្សេងៗទៀតដែលរួមមាន យុទ្ធសាស្រ្តគ្រប់គ្រងតំបន់ទេសភាព សន្តិសុខស្បៀង សុវត្ថិភាពទឹក​ និងថាមពលជីវម៉ាស។