របាយការណ៍

Cambodia

វេទិកាថ្នាក់តំបន់លើកទី ៣ ស្តីពីមនុស្ស និងព្រៃឈើ

January 2015
វេទិកាថ្នាក់តំបន់លើកទី ៣ ស្តីពីមនុស្ស និងព្រៃឈើ មានអ្នកចូលរួមពីសិក្ខាកាមប្រមាណជាង ១០០នាក់ មកពីប្រទេសចំនួ​ន​ ១៥ ផ្សេងៗគ្នា ក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីភិច ។...

វេទិកាថ្នាក់ជាតិលើកទី ១ ស្តីពីមនុស្ស និងព្រៃឈើ

July 2014
វេទិកាថ្នាក់ជាតិលើកទី ១ ស្តីពីមនុស្ស និងព្រៃឈើ បានរៀបចំឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់មនុស្ស និងព្រៃឈើ (RECOFTC) សហការជាមួយរដ្ឋបាលព្រៃឈើ និងរដ្ឋបាលជលផល នៃក្រសួងកសិកម្ម...