ព្រឺត្តិការណ៍សំខាន់ៗ

Cambodia training and national events

កម្មវិធីហ្រ្គីនមេគង្គ (Green Mekong Program) វេទិកាក្រុមសិក្សាថ្នាក់តំបន់ស្តីពី អភិបាលកិច្ចព្រៃឈើ ប្រកបដោយសមធម៌លើកទី ៣

2 March 2015
សាវតារ ៖ កម្មវិធីសមធម៌ និងការពង្រឹងបណ្តាញនៅមូលដ្ឋាន (GREEN Mekong) ដែលគំាទ្រមូលនិធិ​ដោយ​​ទីភ្នាក់​ងារ​សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ (USAID)...

Pages