ព្រឺត្តិការណ៍សំខាន់ៗ

Cambodia training and national events

កិច្ចប្រជុំលើកទី១៨ក្រុមប្រឹក្សាយោបល់រេដបូកកម្ពុជា

31 May 2017
១ -សេចក្តីផ្តើម ក្រុមប្រឹក្សាយោបល់រេដបូកកម្ពុជាបានបង្កើតឡើង តាមរយៈការបោះឆ្នោតជ្រើសរើស នៅក្នុង សិក្ខាសាលាជាតិ កាលពីខែសីហា ឆ្នាំ២០១៣ ដោយមានសមាសភាពអ្នកចូលរួមជា...

ពិធីជួបជុំអតីតសិក្ខាកាមចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលរៀបចំដោយរីខូហ្វ

25 April 2017
មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់មនុស្ស និងព្រៃឈើនៅកម្ពុជា (RECOFTC) មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី នាងកញ្ញា អតីតសិក្ខាកាមបានចូលរួមវគ្គ...

សិក្ខាសាលាបូកសរុបលទ្ធផល គម្រោងពង្រឹងតួនាទីសហគមន៍ព្រៃឈើក្នុងការចូលរួមអនុវត្តច្បាប់ ស្តីពីព្រៃឈើ អភិបាលកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្មផលិតផលសហគមន៍ព្រៃឈើ

27 September 2016
១- សារបាន កម្មវិធីព្រៃឈើជាតិ (NFP) ដែលរៀបរៀងឡើងក្នុងឆ្នាំ ២០១០ បានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្រ្តរយៈពេលវែង (២០១០-២០២៩) សំរាប់ការគ្រប់គ្រងធនធានព្រៃឈើជាតិ...

Pages