ព្រឺត្តិការណ៍សំខាន់ៗ

Cambodia training and national events

ការផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងស្តីពីរេដបូក

17 August 2017
១- សេចក្តីផ្តើម យន្តការរេដបូកមានឥទ្ធិពលដោយផ្ទាល់លើជនជាតិដើមភាគតិច និងសហគមន៍មូលដ្ឋាន ដែលមានជីវភាពពឹងអាស្រ័យលើធនធានព្រៃឈើ។ ជាទូទៅប្រជាសហគមន៍ទាំងនេះទទួលបានព័ត៌មាន...

ពិធីផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ធនធានរួម ដំណោះស្រាយរួម

20 July 2017
១- សេចត្តីផ្តើម ទន្លេមេគង្គ គឺជាអាងទន្លេសំបូរទៅដោយជីវៈចម្រុះនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍។ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ទន្លេមេគង្គក៏ជាទន្លេដ៏ធំជាងគេ...

សិក្ខាសាលាស្តីអំពី "ការពិគ្រោះយោបល់លើពង្រាងសេចក្តីណែនាំដំណើរការផ្ទេរការអនុវត្តបន្តសហគមន៍ព្រៃឈើទៅជាសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិ"

27 June 2017
១ -សេចក្តីផ្តើម ចាប់ពីខែមករា ដល់ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ នេះ ​មជ្ឈ​មណ្ឌល​សម្រាប់មនុស្ស និងព្រៃឈើ (RECOFTC) បានបន្តអនុវត្តសកម្មភាពកម្រោង គាំទ្រព្រៃឈើ និងជីវចម្រុះ...

Pages