ព្រឺត្តិការណ៍សំខាន់ៗ

Cambodia training and national events

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី វិធានរុក្ខវប្បកម្មសម្រាប់ការដកហូតអុសដោយនិរន្តភាព តាមរយៈការអនុវត្តផែនការគ្រប់គ្រងព្រៃសហគមន៍

5 April 2018
១.សេចក្តីផ្តើម សហគមន៍ព្រៃឈើត្រូវបានកំណត់ជាអាទិភាពក្នុងកម្មវិធីព្រៃឈើជាតិ ដោយមានគោលដៅឲ្យបានដល់២លានហិចតា ក្នុងគោលបំណងផ្ទេរទៅឲ្យសហគមន៍​មូលដ្ឋានប្រើប្រាស់​...

កិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំលើកទី៥ គណៈកម្មការសម្របសម្រួលកម្មវិធីសហគមន៍ព្រៃឈើជាតិ

22 February 2018
១.​ សេចក្តីផ្តើម សហគមន៍ព្រៃឈើនៅកម្ពុជាបានរៀបចំបង្កើតតាំងពីឆ្នាំឆ្នាំ១៩៩៤ តាមរយៈគម្រោងសាកល្បងដោយ​មាន​​ការគាំទ្រពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា អង្គការដៃគូជាតិអន្តរជាតិ...

សិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ស្តីពី ការផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលលើការពិនិត្យច្បាប់ព្រៃឈើ និងច្បាប់តំបន់ការពារ

16 January 2018
១.​ សេចក្តីផ្តើម ប្រទេសកម្ពុជា បានធ្វើការគិតគូពីបរិស្ថាន និងធនធានធម្មជាតិដោយដាក់បញ្ចូលបញ្ហាទាំងនេះទៅក្នុង​ឯកសាយុទ្ធសាស្រ្តជាច្រើន...

Pages