ព្រឺត្តិការណ៍សំខាន់ៗ

Cambodia training and national events

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាក្រុមពីការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនៅតំបន់ទេសភាពព្រៃឡង់

25 April 2018
អង្គការរីខូហ្វ “ មជ្ឍមណ្ឌសម្រាប់ មនុស្ស និងព្រៃឈើ ” នឹងអនុវត្តន៍ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តរបស់ខ្លួនពីឆ្នាំ២០១៨ ដល់ឆ្នាំ២០២៣ ដែលផ្តោតលើការ...

សិក្ខាសាលាឆ្លុះបញ្ចាំងស្តីពី ការត្រួតពិនិត្យនិងវាយតម្លៃសហគមន៍ព្រៃឈើដោយមានការចូលរួម

24 April 2018
១. សាវតា មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់មនុស្ស និងព្រៃឈើ (រីខូហ្វ) តាមរយៈកម្មវិធីដៃគូលើវិស័យព្រៃឈើ និងជលផល ជំហានទី ២ (PaFF2), ជាគម្រោងដឹកនាំអនុវត្តដោយអង្គការ WWF...

ញាត្តិគាំទ្រពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិពីការបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនៅ "ដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំត្នោត"

18 April 2018
អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើការលើការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិទាំងប្រាំបីរួមមាន៖រីខូហ្វ, Bird Life, Conservation International, Fauna and Flora International,...

Pages