ព័ត៌មាន/សេចក្តីរាយការណ៍

Cambodia

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

មន្រ្តីរដ្ឋាភិបាល និងអ្នកធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តក្នុងវិស័យព្រៃឈើ​មកពីជុំវិញ​ពិភពលោក ជួបជុំគ្នាក្នុងសមាជព្រៃឈើពិភពលោក នៅក្នុងទីក្រុងឌូបាន ប្រទេសអាហ្រិ្វកខាងត្បូង...

កម្ពុជាត្រៀមខ្លួនឆ្ពោះទៅកាន់សន្និសីទលើកទី២១ នៃបណ្តាភាគីអនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌសហប្រជាជាតិស្តីពី ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

ថ្ងៃទី ៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ - រីខូហ្វ​- មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់មនុស្ស និងព្រៃឈើ បានសហការរជាមួយអគ្គលេខាធិការដា្ឋនក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព នៃក្រសួងបរិស្ថាន...

Pages