ព័ត៌មាន/សេចក្តីរាយការណ៍

Cambodia

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

ថ្ងៃទី១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ ភ្នំពេញ៖ រីខូហ្វ- មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់មនុស្ស និងព្រៃឈើ (RECOFTC) និងអង្គការអុកស្វាមចក្រភពអង់គ្លស (Oxfam GB)...

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

សហគមន៍មូលដ្ឋានមកពីប្រទេសមួយចំនួនក្នុងទ្វីបអាស៊ី បានធ្វើការអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាល និងអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុសមាជព្រៃឈើពិភពលោក ថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥​ -...

ករណីសិក្សាពីការដោះស្រាយទំនាស់ក្នុងតំបន់អាស៊ី

ស្ទើរគ្រប់ករណីទាំងអស់ ទំនាស់រីករាលដាលដោយសារភាពមិនច្បាស់លាស់ទៅលើភាពជាកម្មសិទ្ធ និង សិទ្ធចម្បងៗមួយចំនួនទៀត។ គេកត់សំគាល់ថា សម្លេងរបស់អ្នកមានអំណាច និង លុយ...

Pages