ព័ត៌មាន/សេចក្តីរាយការណ៍

Cambodia

ផែនការគ្រប់គ្រងសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិចំនួន ៥ បានទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងបរិស្ថាន

ក្រសួងបរិស្ថានបានអនុម័តទៅលើផែនការគ្រប់គ្រងសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិចំនួន ៥ កន្លែង​ (៣នៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ និង ២ទៀតនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបង) កាលពីថ្ងៃទី៦ ខែមេសា...

សិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី “ភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ស្រ្តីក្នុងការគ្រប់គ្រងសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិ”

អង្គការ RECOFTC បានរៀបចំសិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាលចំនួន ០៤ថ្ងៃ ស្តីពី “ភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ស្រ្តីក្នុងការគ្រប់គ្រងសហគមន៌តំបន់ការពារធម្មជាតិ” ដល់ក្រុមការងារនារី...

ផែនការគ្រប់គ្រងសហគមន៍ព្រៃឈើចំនួន ២០ ត្រូវបានអនុម័តទទួលស្គាល់ពីរដ្ឋបាលព្រៃឈើ

ផែនការគ្រប់គ្រងសហគមន៍ព្រៃឈើចំនួន ២០ នៅក្នុងខេត្តចំនួនបី រួមមាន ខេត្តកំពង់ធំ ១០សហគមន៍ ខេត្តក្រចេះ ៦សហគមន៍ និងខេត្តស្ទឹងត្រែង ៤សហគមន៍...

Pages