ការបោះពុម្ព

Cambodia

លើកកម្ពស់សមធម៌នៅសហគមន៍មូលដ្ឋាន ក្នុងបរិបទវិស័យព្រៃឈើ និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

July 2014
ឯកសារបណ្តុះបណ្តាលនេះ មានគោលដៅអភិវឌ្ឍចំណេះដឹង និងសមត្ថភាពដែលត្រូវការចាំបាច់សម្រាប់អ្នកសម្រប​សម្រួល​នៅ​​ថ្នាក់មូលដ្ឋាន...

យេនឌ័រ នៅក្នុងរេដបូក

November 2013
គោលដៅសំខាន់នៃឯកសារនេះគឺជួយដល់អ្នកសម្របសម្រួល និងអ្នកបណ្តុះបណ្តាលសហគមន៍ ដែលមានចំណេះដឹងមូលដ្ឋានពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងរេដបូក រួចហើយនោះ អាចដាក់បញ្ចូលកត្តា...

សិក្ខាសាលាជាតិស្តីពីយេនឌ័រ ព្រៃឈើ និងរេដបូក

July 2012
សិក្ខាសាលាជាតិស្តីពីយេនឌ័រ ព្រៃឈើ និងរេដបូក ប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១២ នៅទីក្រុងភ្នំពេញ ដើម្បីទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីបញ្ហាយេនឌ័រក្នុងវិស័យព្រៃឈើ...

Pages