ការបោះពុម្ព

Cambodia

រីខូហ្វ-មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់មនុស្ស និង ព្រៃឈើ

February 2016
រីខូហ្វ បានចាប់ផ្តើមអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍសហគមន៍ព្រៃឈើក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០០៧ ហើយបានបង្កើតការិយាល័យប្រចាំប្រទេសជាផ្លូវការនៅឆ្នាំ ២០១០...

សហគមន៍ព្រៃឈើ និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅកម្ពុជា

May 2015
យោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ RECOFTC ក្រោមចំណងជើងថា៖ "ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃសហគមន៍ព្រៃឈើ ក្នុងបរិបទការកាត់បន្ថយ និងការបន្សាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ...

សមធម៌នៃយន្តការរេដបូក និង ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

November 2014
សៀវភៅសំនួរ និងចម្លើយនេះរៀបចំដោយគម្រោងកសាងសមត្ថភាពសហគមន៍ស្តីពីរេដបូកសម្រាប់តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនិង គម្រោងសមធម៌ និងការពង្រឹងបណ្តាញនៅមូលដ្ឋាន(កម្មវិធី Green...

Pages