ការបោះពុម្ព

Cambodia

ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត ៥ឆ្នាំ ២០១៨-២០២៣

August 2018
មជ្ឈមណ្ឌលមនុស្ស និងព្រៃឈើ រីខូហ្វ សូមប្រកាសប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅ ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តថ្មីរបស់ខ្លួនរយៈពេល៥ឆ្នាំ ពីឆ្នាំ២០១៨ ដល់ឆ្នាំ២០២៣។ This publication is...

របាយការណ៍៖ ការសិក្សាវាយតម្លៃអំពីស្ថានភាពជាក់ស្តែង និង ភាពប្រឈមនានាចំពោះសហគមន៍ព្រៃឈើ ក្នុងការចូលរួមពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីព្រៃឈើ អភិបាលកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្មផលិតផលសហគមន៍ព្រៃឈើ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

October 2016
ការវាយតម្លៃនេះគឺដើម្បីស្វែងយល់ពីសមត្ថភាពរបស់​សហគមន៍ ក្នុងការចូលរួមពង្រឹង​ការ​​អនុវត្ត​ច្បាប់ស្តី ពីព្រៃឈើ អភិបាល​កិច្ច និងពាណិជ្ជកម្មផលិតផលសហគមន៍...

Pages