វេទិកាថ្នាក់តំបន់លើកទី ៣ ស្តីពីមនុស្ស និងព្រៃឈើ

January 2015

វេទិកាថ្នាក់តំបន់លើកទី ៣ ស្តីពីមនុស្ស និងព្រៃឈើ  មានអ្នកចូលរួមពីសិក្ខាកាមប្រមាណជាង ១០០នាក់ មកពីប្រទេសចំនួ​ន​ ១៥ ផ្សេងៗគ្នា ក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីភិច ។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញនូវសេចក្តីអំពាវនាវឲ្យធ្វើសកម្មភាពពីមុន  ព្រមទាំងវាយតម្លៃពីវឌ្ឍនភាព និង មេរៀនបទពិសោធន៍ប​ន្តពីវេទិកាថ្នាក់តំបន់លើកទី ២ ស្តីពីមនុស្ស និងព្រៃឈើ។ ដំណើរការនៃវេទិកានេះប្រព្រឹត្តទៅដោយមានការចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មរបស់ក្រុមយុទ្ធសាស្រ្តនៃភាគីពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗ  មកពីប្រទេសប្រតិបត្តិការណ៍របស់អង្គការ RECOFTC (​​ប្រទេសកម្ពុជា ចិន ឥណ្ឌូនេស៊ី ឡាវ មីយ៉ាន់ម៉ា នេប៉ាល់ ថៃ វៀតណាម ម៉ាឡេស៊ី និងពីលីពីន) ដើម្បីកំណត់សកម្មភាពស្នូលជាក់ស្តែង និងច្បាស់លាស់សម្រាប់ការប្តេជ្ញាចិត្តជាយុទ្ធសាស្រ្ត ក្នុងការលើកកម្ពស់សហគមន៍ព្រៃឈើនាពេលអនាគត ។​

Publication tags: