មណ្ឌលឯកសារ

មណ្ឌលឯកសារ

របាយការណ៏

វេទិកាថ្នាក់តំបន់លើកទី ៣ ស្តីពីមនុស្ស និងព្រៃឈើ

January 2015
វេទិកាថ្នាក់តំបន់លើកទី ៣ ស្តីពីមនុស្ស និងព្រៃឈើ មានអ្នកចូលរួមពីសិក្ខាកាមប្រមាណជាង ១០០នាក់ មកពីប្រទេសចំនួ​ន​ ១៥ ផ្សេងៗគ្នា ក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីភិច ។...

ការបោះពុម្ពផ្សាយ

ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត ៥ឆ្នាំ ២០១៨-២០២៣

August 2018
មជ្ឈមណ្ឌលមនុស្ស និងព្រៃឈើ រីខូហ្វ សូមប្រកាសប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅ ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តថ្មីរបស់ខ្លួនរយៈពេល៥ឆ្នាំ ពីឆ្នាំ២០១៨ ដល់ឆ្នាំ២០២៣។ This publication is...