លោក មែន ប៉ាក់ ត្រូវបានជ្រើសរើសជាតំណាងជនជាតិដើមភាគតិច

 

នាថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៥ តំណាងជនជាតិដើមភាគតិចចំនួន៣០នាក់មកពី១៣ខេត្ត​ជួបជុំគ្នានៅសណ្ឋាគាឡឺរូយ៉ាល់​ដើម្បីពិភាក្សា ជ្រើសរើសតំណាងថ្មីរបស់ខ្លួនសម្រាប់ចូល ក្នុងក្រុមប្រឹក្សាយោបល់រេដបូក និងក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិនៃគម្រោងភាពជាដៃគូរកាបូនព្រៃឈើ (FCPF) ជំនួសលោក ណក់ វែន ដែលបានលាលែងកាលពីខែកុម្ភៈថ្មីនេះដោយគាត់មាន កិច្ចការរវល់មិនអានបន្តជាភាពតំណាងទៀតបាន។ កិច្ចប្រជុំក៏បានពិភាក្សាផងដែរអំពីលំហូរ​ព័ត៌មាននិងព័ត៌មានត្រឡប់ពី​ថ្នាក់ជាតិទៅ​សមាជិក​សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅតាម​បណ្តាខេត្តពីគោលនយោបាយ​និងសកម្មភាពរេដបូក ។ ជាលទ្ធផល លោក មែន ប៉ាក់ ជាជនជាតិដើមភាគតិចគួយមកពីខេត្ត​ព្រះវិហា​ត្រូវបានជ្រើសរើសតំណាងជនជាតិដើម​ភាគតិច និងលោក លី លីម ជាជនជាតិ​ដើមភាគតិចភ្នងមកខេត្តក្រចេះត្រូវបានជ្រើសរើស​ជាអ្នកតំណាងបំរុង ក្នុងករណីលោក មែន ប៉ាក់មានកិច្ចការរវល់ ។