ព្រៃឈើនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

កិច្ចពិភាក្សារេដបូកកម្ពុជាលើប្រធានបទ "ព្រៃឈើនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ" ​

តើព្រៃឈើមានសារៈសំខាន់និងអត្ថប្រយោជន៍ដូម្តេចខ្លះ? តើព្រៃឈើមានទំនាក់ទំនង​អ្វីខ្លះជាមួយនឹងការ​​ប្រែប្រួល​​​អាកាសធាតុ ? ព្រៃឈើផ្តល់សារៈសំខាន់យ៉ាងច្រើនដល់​មនុស្ស សត្វ និងរុក្ខជាតិ​នៅលើផែនដី ។ ព្រៃឈើផ្តល់ជាទីជំរក ផ្តល់ធនធានឈើសម្រាប់​ផ្គត់ផ្គង់សេចក្តីត្រូវការរបស់មនុស្ស ផ្តល់នូវចំណីអាហារ ដកហូតអនុផលព្រៃឈើ និង​ជាពិសេសព្រៃឈើបានស្រូបយកនូវឧស្ម័ននៅក្នុងបរិយាកាស​ដែលឧស្ម័នទាំងនោះបង្ក​អោយមាន​ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ។

http://www.cambodia-redd.org/category/media/tv-talk-show