ກະຊວງພາຍໃນຈັດກອງປະຊຸມໂອ້ລົມເລື່ອງການແກ້ບັນຫາລັດທະທຳມະນຸນ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ

ກະຊວງພາຍໃນຈັດກອງປະຊຸມໂອ້ລົມເລື່ອງການແກ້ບັນຫາລັດທະທຳມະນຸນ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ

29 ພຶດສະພາ 2015

ວຽງຈັນທາຍ,

ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມເຮັດວຽກດ້ານສັງຄົມ Governance Sector Working Group (GSWG) ຮ່ວມປະຊຸມພົບປະທີ່ວຽງຈັນ ເພື່ອແລກປ່ຽນ ແບ່ງປັນ ຂໍ້ມູນ ແລະ ມຸມມອງ ໃນຫົວຂໍ້ຂອງການແກ້ໄຂລັດທະທຳມະນູນ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ການຈັດໃຫ້ປະຊາຊົນໃນລະດັບຮາກຖານໄດ້ມີບົດບາດຮ່ວມໃນລະບັບຍຸດຕິທຳ

ການປະຊຸມດ້ານປະຕິບັດບັດການໃນປະເດນດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນມືວານນີ່ທີ່ ທ່ານ.ນິສິດ ແກ້ວປັນຍາ ຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະການຮ່ວມມື ກະຊວງພາບໃນເປັນປະທານ ນີ້ເປັນຄັ້ງທີ່ສາມຂອງການປະຊຸມ GSWG ໃນປີ