Chiến lược REDD+ và Kế hoạch sẵn sàng thực thi REDD+

Vấn đề biến đổi khí hậu ở Việt Nam nhận được sự quan tâm về mặt chính trị và hỗ trợ lớn, bao gồm kế hoạch hành động 5 năm và thành lập Ban chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về biến đổi khí hậu, từ đó Chiến lược về REDD+ ra đời với một số nội dung đã được đồng ý. Việt Nam cũng đã thể hiện rõ quan điểm của mình về REDD+ thông qua đệ trình chiến lược lên Ban thư ký UNFCCC trong tháng 2 năm 2008.  

 


Các tổ chức liên quan đến Lâm nghiệp và REDD+ bao gồm: 
 

  • Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD)
  • Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE)
  • Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI)  
  • Bộ Tài chính (MoF)
  • Ủy ban nhà nước về vấn đề Dân tộc và miền núi (CEMMA)
 

Để ứng phó với thực trạng hiện tại và nhu cầu điều phối, Bộ Nông nghiệp & PTNT đã thành lập Mạng lưới REDD+ quốc gia và Tổ công tác REDD+ chia làm các Tiểu nhóm kỹ thuật REDD+ về (i) Quản trị REDD+ (ii) Đo lường, Báo cáo và Thẩm định (MRV) (iii) Chia sẻ lợi ích REDD+ (BDS) (iv) Thực hiện REDD+ tại địa phương; (v) Gắn kết khối tư nhân; (vi) Biện pháp đảm bảo an toàn Môi trường và xã hội. 

Người dân tộc thiểu số ở Việt Nam là những bên liên quan quan trọng trong REDD+ ở phạm vi sinh kế của họ phụ thuộc vào rừng và quyền sở hữu rừng và đất rừng, họ đóng góp cho việc quản lý rừng bền vững và giám sát rừng hiệu quả. 

 

để xem thêm chi tiết.

http://vietnam-redd.org/Upload/CMS/Content/Introduction/VNese/chien%20lu...

 

http://vietnam-redd.org/Web/Default.aspx?tab=introdetail&zoneid=124&item...