Vùng dự án

Vùng dự án

Tại Việt Nam, dự án được triển khai tại 4 tỉnh - Bắc Kạn, Hà Tĩnh, Lâm Đồng và Cà Mau.