Tổ chức Đối tác

Tổ chức Đối tác

Tại Việt Nam, dự án có 4 tổ chức đối tác chính tại 4 tỉnh và một đối tác chính ở cấp quốc gia, như bảng tóm tắt dưới đây: 

Tổ chức đối tác

Loại hình và địa bàn hoạt động               

Chi Cục Kiểm Lâm Bắc Kạn và Hà Tĩnh

Các hoạt động tập huấn và nâng cao năng lực ở cấp tỉnh, huyện và cộng đồng tại Bắc Kạn và Hà Tĩnh

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cà Mau

Các hoạt động tập huấn và nâng cao năng lực ở cấp tỉnh, huyện và cộng đồng tại Cà Mau

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lâm Đồng

Các hoạt động tập huấn và nâng cao năng lực ở cấp tỉnh, huyện và cộng đồng tại Lâm Đồng

Trung tâm Phát triển Bền vững Khu vực Miền núi (CSDM)

Phát triển tài liệu FPIC trong REDD+ và các chương trình tập huấn ở cấp quốc gia