ປ່າໄມ້ຄືຊີວິດ

ສາລະຄະດີ ປ່າໄມ້ຄືຊີວິດ Forest is Life ແຂວງຊຽງຂວາງ

ສູນອົບຮົມຮ່ວມພັດທະນາ PADETC (Participatory Development Training Centre) http://www.padetc.org