บทบาทภาคประชาสังคม กับแนวทางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรณีบทบาทประชาสังคม ในโลกตะวันตก - โอฬาร อ่องฬะ

เมือกล่าวถึงกระบวนการภาคประชาสังคมในโลกตะวันตก ค่อนข้างมีความหลากหลายของ องค์ประกอบทั้งสถาบันของประชาชนธรรมดาและพ่อค้า นายทุนรวมถึงกลไกการทางานของตลาด นอกจากนี้แล้วการตีความประชาสังคมในภาคทฤษฎีการเมืองตะวันตกก็ยังมีความแตกต่างกันอยู่ไม่น้อย

ดาวน์โหลดเพื่อนอ่านบทความเต็ม
http://www.recoftc.org/sites/default/files/uploaded_files/GetAttachment.aspx_.pdf