វេទិកាថ្នាក់ជាតិលើកទី ១ ស្តីពីមនុស្ស និងព្រៃឈើ

July 2014

វេទិកាថ្នាក់ជាតិលើកទី ១ ស្តីពីមនុស្ស និងព្រៃឈើ បានរៀបចំឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់មនុស្ស និងព្រៃឈើ (RECOFTC) សហការជាមួយរដ្ឋបាលព្រៃឈើ និងរដ្ឋបាលជលផល នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ អគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលការពារ និងអភិរក្សធម្មជាតិ នៃក្រសួងបរិស្ថាន វិទ្យាស្ថានសិក្សាស្រាវជ្រាវ និង បណ្តុះបណ្តាល (Learning Institute) វេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្តីពីកម្ពុជា(NGO Forum on Cambodia) និងអង្គការកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរអនុផលព្រៃឈើ (NTFP-EP) ក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភពី (១)សហភាពអឺរ៉ុប EU (២)បណ្តាញសង្គមព្រៃឈើអាស៊ាន ASFN (៣) ទីភ្នាក់ងារកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការអភិវឌ្ឍនៃប្រទេស ស្វីស SDC និង(៤)មូលនិធិបរិស្ថានសកល តាមរយៈកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍នៃអង្គការសហប្រជាជាតិ UNDP-GEF។

Publication tags:

AttachmentSize
National Forum Report_Kh.pdf3.05 MB