សមធម៌​បរិយាកាស៖ សមធម៌​យេនឌ័រ ក្នុង​វិស័យ​ព្រៃ​ឈើ និង​ រេដ​បូក​

វីដេអូ​វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​នេះ​​មាន​គោលដៅ​ឲ្យអ្នកប្រតិបត្តការសហគមន៍​​ព្រៃឈើ​លើកកម្ពស់​សមធម៌​យេនឌ័រ។ វីដេអូ​នេះក៍​ពន្យល់​អំពី​បញ្ញត្តិ​នៃ​សមធម៌​យេនឌ័រ ក្នុង​​បរិបទ​​សហគមន៍ព្រៃ​ឈើ និង​បង្ហាញ​ពី​ការ​អនុវត្ត​ជោគជ័យ​​នៃ​សមធម៌ ​យេនឌ័រ។​. ស្វែងយល់ ច្រើនទៀត bit.ly/gender-equity-video