Môi trường Công bằng: Công bằng Giới trong Lâm nghiệp & REDD+

Video đào tạo này hướng đến các cán bộ lâm nghiệp cộng đồng nhằm cải thiện công bằng giới ở cấp cơ sở. Video này giải thích khái niệm công bằng giới trong bối cảnh của các cộng đồng lâm nghiệp và nhấn mạnh những mô hình thành công nhất nhằm đạt được công bằng giới. Tìm hiểu thêm tại bit.ly/gender-equity-video