โครงการประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานยุทธศาสตร์ป่าชุมชน

โครงการประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานยุทธศาสตร์ป่าชุมชน

วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557

ณ ห้องประชุมไชน่า ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

 

หลักการและเหตุผล                                               

สืบเนื่องจากการสนทนาเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์เและกลไกความร่วมมือในการยกระดับงานป่า ชุมชนในประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 โดยศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (RECOFTC) ที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาป่าชุมชน ซึ่งสามารถสรุปออกมาเป็น 5 ยุทธศาสตร์หลัก คือ 1) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมป่าชุมชนเพื่อการเรียนรู้และปฏิรูปสังคม 2) ยุทธศาสตร์งานพัฒนาเศรษฐกิจและสวัสดิการจากฐานป่าชุมชน 3) ยุทธศาสตร์สื่อสารเพื่อยกระดับป่าชุมชน 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงสถาบัน ระบบ และองค์กรป่าชุมชน และ 5) ยุทธศาสตร์จัดทำฐานข้อมูลป่าชุมชน องค์ความรู้ในการพัฒนาป่าชุมชน โดยมีแนวทางการทำงานอยู่ 4 แนวทางคือ งานนโยบายและกฎหมาย งานสื่อสารสังคม งานเสริมศักยภาพ และงานพื้นที่รูปธรรม

            ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าและแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนตามแนวทางของยุทธศาสตร์ที่ได้พัฒนาขึ้นมาร่วมกัน RECOFTC จึงกำหนดให้มีการประชุมเพื่อหารือแนวทางผลักดันยุทธศาสตร์ป่าชุมชนขึ้น ซึ่งการประชุมนี้จะมีเป้าหมายเพื่อนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ป่าชุมชนที่พัฒนาขึ้นมาจากเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการและเวทีการสนทนาเชิงนโยบายที่ผ่านมา และเพื่อกำหนดวาระสำคัญของงานป่าชุมชนที่ควรจะเกิดขึ้นในหนึ่งปีหลังจากนี้ พร้อมทั้งการวิเคราะห์สถานการณ์และบริบทที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อวิเคราะห์และประเมินนโยบายและสถานการณ์ป่าชุมชนในปัจจุบัน
  2. เพื่อนำเสนอยุทธศาสตร์ป่าชุมชนประเทศไทยที่ได้จากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
  3. เพื่อกำหนดวาระสำคัญและแผนการดำเนินงานป่าชุมชนในหนึ่งปีข้างหน้าร่วมกัน

กลุ่มเป้าหมาย

            ประกอบด้วยผู้บริหาร ผู้แทนจากภาครัฐจากกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) สถาบันวิชาการ ตัวแทนเครือข่ายป่าชุมชนประเทศไทย ตัวแทนองค์กรพัฒนาเอกชนและผู้ที่มีบทบาทในเชิงนโยบาย 

     

 

AttachmentSize
National CF Strategy Consultation[19Sep.14].pdf55.82 KB