Lâm nghiệp Cộng đồng với REDD+ - Việt Nam

Bộ phim "Lâm nghiệp Cộng đồng với REDD+" đề cập đến lâm nghiệp cộng đồng và sự kết nối với REED+ với thông điệp chính là lâm nghiệp cộng đồng sẽđặt nền móng cho sự thành công của REDD+ mà trong đó người dân địa phương đóng vai trò quan trọng trong quản lý rừng bền vững và phát triển lâm nghiệp cộng đồng. Bộ phim được sản xuất trong khuôn khổ dự án "Nâng cao năng lực cho các bên liên quan cấp cơ sở về REDD+ tại Châu Á".