Câu chuyện về sự thay đổi - FGLG

"Bây giờ chúng tôi không còn khai thác nữa; chúng tôi bảo vệ rú cát cho lợi ích của chính mình và cũng là lợi ích của xã, của huyện và tỉnh. Chúng tôi giữ rú cát để giữ màu xanh cho cả vùng này"