Thúc đẩy viên cơ sở - tác nhân tạo sự thay đổi trong đẩy mạnh quản lý rừng bền vững: Bài học kinh nghiệm từ dự án nâng cao năng lực cho REDD+ tại châu Á

November 2016

Download

Bài báo này tập trung thảo luận tầm quan trọng của trao quyền cho các cộng đồng địa phương tại cơ sở nhằm thúc đẩy chia sẻ thông tin, kiến thức và các chính sách liên quan đến REDD+ được bàn tới ở các cấp quốc gia, khu vực và toàn cầu cho đến các bên liên quan cấp địa phương. Chia sẻ các bài học kinh nghiệm từ việc thực thi các hoạt động của dự án Xây dựng năng lực REDD+ cấp cơ sở tại Châu Á tại 05 quốc gia (Indonexia, Lào, Myanma, Nepal và Việt Nam), RECOFTC đã chỉ ra một số vấn về và mối quan tâm liên quan đến việc thực hiện REDD+ và các yếu tố chính trong phát triển năng lực cho cấp cơ sở, qua đó tăng cường sự tham gia, chủ động và hợp tác để đảm bảo thực thi REDD+ hiệu quả.

Bài báo được công bố đầu tiên trong tạp chí Unasylva (2016) – tạp chí quốc tế về Lâm nghiệp của tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) và có thể truy cập tại link.