Những tác động đối với con người và rừng ở khu vực Châu Á - Báo cáo Thường niên 2013-2014

October 2015

Trên cơ sở thực hiện thành công kế hoạch chiến lược giai đoạn trước, RECOFTC đã hoàn thành năm đầu tiên của Giai đoạn Chiến lược tiếp theo (2013-2018) với những kết quả khích lệ. Báo cáo Thường niên 2013-2014 của RECOFTC đã chỉ ra những thành quả nổi bật đạt được trong bốn lĩnh vực then chốt: Đảm bảo Lâm nghiệp cộng đồng; Tăng cường sinh kế và thị trường; Con người, rừng và biến đổi khí hậu; và Chuyển đổi mâu thuẫn Lâm nghiệp. Năm nay, sự tiến bộ trong lâm nghiệp cộng đồng tại Cam-pu-chia là một trong nhiều kết quả nổi bật của chúng tôi. Theo đó, một mạng lưới lâm nghiệp cộng đồng do RECOFTC hỗ trợ đã chuyển đổi thành công một số xung đột về đất rừng; trong khi đó, mô hình thí điểm về doanh nghiệp cộng đồng trồng tre bền vững nhiều khả năng sẽ được nhân rộng. Tại My-an-ma, nền tảng cơ bản đã được xây dựng cho vấn đề quản lý bền vững rừng thông qua việc thành lập các đơn vị nhà nước về lâm nghiệp nhằm đánh giá tầm quan trọng của các bên liên quan khi tham gia phát triển rừng. Ở Lào, quan hệ đối tác ASEAN-Thụy Sĩ về lâm nghiệp xã hội và biến đổi khí hậu (ASFCC) đã hình thành một nhóm thôn bản lâm nghiệp với tư cách là cơ quan tư vấn cho Chính phủ.

Trong khu vực, dự án RECOFTC REDD + tại cơ sở đã không chỉ tạo tạo nên sự thay đổi trong nhận thức của cộng đồng địa phương về biến đổi khí hậu, mà còn tạo nên mối quan tâm của cộng đồng đến các cuộc đối thoại chính sách cấp quốc gia. Trong khi đó, vấn đề Công bằng cấp cơ sở và Tăng cường Mạng lưới thuộc dự án GREEN Mekong đã thúc đẩy công bằng thông qua phát triển năng lực đội ngũ cán bộ cấp tỉnh và các tổ chức XHDS tại các quốc gia. Chúng tôi hy vọng bạn đọc hứng thú về khi đọc các kết quả năm thứ nhất trong Kế hoạch Chiến lược mới của chúng tôi.

AttachmentSize
RECOFTC_annual_report_2013-2014.pdf3.47 MB