Lâm nghiệp xã hội và biến đổi khí hậu trong khu vực ASEAN

February 2017

Download

Đây là báo cáo thứ ba trong loạt các báo cáo về thực trạng và vai trò của lâm nghiệp xã hội trong thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Bản báo cáo đầu tiên được xuất bản năm 2011 cung cấp cái nhìn tổng quan về khu vực năm 2010 và bản phân tích tình huống được xuất bản năm 2014 trình bày thực trạng khu vực năm 2013. Báo cáo phân tích này là bản cập nhật thực trạng thứ hai, giới thiệu các dữ liệu chính phủ mới nhất về rừng, lâm nghiệp xã hội và biến đổi khí hậu cấp quốc gia và khu vực; cũng như xác định các thay đổi và phát triển chính trong suốt ba năm qua. Trọng tâm bản báo cáo là các chương trình lâm nghiệp xã hội được hỗ trợ bởi chính phủ tại 8 quốc gia trong khu vực ASEAN, cụ thể Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thái Lan và Việt Nam.