FPIC trong REDD+: Sổ tay dành cho thúc đẩy viên viên cơ sở

Download cover: 

Publication date:  October 2014
Body: 

Ấn phẩm này được phát triển nhằm hỗ trợ cho các giảng viên và thúc đẩy viên địa phương. Đó là những người tham gia truyền tải về REDD+, tập huấn biến đổi khí hậu và phát triển năng lực nên đã có những kiến thức nhất định về các lĩnh vực này.