Kêu gọi cho sự kiện: Tuần lễ Lâm nghiệp Châu Á-Thái Bình Dương 2016

Sự kiện hội tụ đông đảo các nhà hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp khu vực Châu Á-Thái Bình Dương kính mời các đơn vị, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp tham gia Tuần lễ Lâm nghiệp Châu Á-Thái Bình Dương (APFW) 2016 tại Philippines. Chủ đề kêu gọi của các sự kiện lần này là "Xã hội phục vụ: lâm nghiệp và con người".

Mục tiêu của Tuần lễ Lâm nghiệp Châu Á-Thái Bình Dương (APFW) 2016 là nhấn mạnh vai trò quan trọng của lâm nghiệp trong kế hoạch phát triển bền vững. Sự kiện này sẽ diễn ra tại Clark Freeport Zone, Philippines từ 22 đến 26/2/2016. Bên cạnh các phiên thảo luận mở rộng cấp chính sách, sự kiện này sẽ bao quát 5 chủ đề lớn do các tổ chức thành viên chủ chốt của FAO chủ trì. Các nhóm chủ đề được tập trung gồm thương mại và thị trường, biến đổi khí hậu, lâm nghiệp cộng đồng, quản trị và đầu tư xanh.

Thông tin thêm về sự kiện và đăng ký tham gia sự kiện tại đây.

APFW 2016 - Xã hội phục vụ: Lâm nghiệp và Con người (Chủ đề 3) 

RECOFTC - Trung tâm vì Con người và Rừng và Mạng lưới Lâm nghiệp xã hội ASEAN (ASFN) sẽ cùng phối hợp điều phối Chủ đề 3 "Xã hội phục vụ: Lâm nghiệp và Con người". Với chủ đề lớn tập trung vào lâm nghiệp lấy con người làm trung tâm nhằm đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững, chủ đề nhấn mạnh vào các khía cạnh sau:

  • Phát triển hiểu biết về các cơ hội lâm nghiệp có thể mang lại để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs);
  • Tìm kiếm và trao quyền cho các bên liên quan chủ chốt về lâm nghiệp—các hộ sản xuất nhỏ, Người dân tộc thiểu số và các thành viên Lâm nghiệp cộng đồng - với tư cách là các nhà đầu tư và người quản rừng chính giúp đạt được các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs);
  • Quyết tâm hỗ trợ, bắt đầu từ "các nhà đầu tư cho lâm nghiệp" (thuộc cơ quan nhà nước, khối tư nhân, các ngân hàng phát triển) và khuyến khích các cách nghĩ, cách làm đổi mới có ưu tiên đầu tư cho lâm nghiệp lấy con người làm trung tâm ở Châu Á và khu vực Thái Bình Dương, qua đó hỗ trợ quá trình đạt được các kết quả phát triển bền vững (SDGs);
  • Nâng cao hiểu biết về Chương trình nghị sự của ASEAN và những ảnh hưởng của Chương trình tới việc đưa ra các vấn đề quan tâm chung cấp khu vực như an ninh lương thực, bảo tồn rừng, kinh tế và sinh kế cộng đồng cũng như giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu; và
  • Phát triển các cam kết và các điểm hành động then chốt mà các bên liên quan về lâm nghiệp có thể làm được trong những năm tới nhằm hỗ trợ các mục tiêu phát triển bền vững trong bối cảnh và vai trò tương ứng.

Thông tin thêm về Chủ đề 3 tại Concept note.

Để Chủ đề 3 có sự đóng góp đa chiều, chúng tôi kêu gọi các tổ chức có chung mối quan tâm trên đăng ký tham gia chủ đề và đóng góp sáng kiến, ý tưởng, quan điểm. Hạn chót nhận các sáng kiến và đóng góp là 10/1/2016. Thông tin thêm về cách đăng ký tham gia, vui lòng xem tai Concept note, hoặc truy cập: https://docs.google.com/forms/d/1N81SbkB2r1k0-_aYghhDiihVDnlGz_9Hr2cqp0U...

 

Liên hệ:

Đầu mối liên hệ kỹ thuật:

Dr. David Gritten, Cán bộ Chương trình cao cấp của RECOFTC (david.gritten@recoftc.org)

Ms. Sagita Arhidani, Trưởng Ban Thư ký Lâm nghiệp xã hội Châu Á (ASFN) (sagita.arhidani@asfnsec.org)