Sử dụng phương pháp tiếp cận có sự tham gia để giải quyết hiệu quả các khoảng trống năng lực về REDD+: Những bài học từ Việt Nam

October 2016

Download

Mục tiêu chung của Chương trình hành động REDD+ quốc gia Việt Nam (NRAP) giai đoạn 2011-2020 là giảm mất rừng và suy thoái rừng, thúc đẩy quản lý tài nguyên rừng bền vững và bảo tồn cũng như tăng cường trữ lượng các-bon rừng. Giai đoạn đầu của chương trình (2011-2015) là để chuẩn bị sẵn sàng cho REDD+ và một trong những mục tiêu cụ thể đó là nâng cao nhận thức của các bên liên quan ở các tỉnh thí điểm. Để giúp Việt Nam đạt được mục tiêu này, các đối tác phát triển đã làm việc ở nhiều nơi trên cả nước trong vài năm gần đây. Mặc dù đã có những nỗ lực đáng kể để nâng cao nhận thức và hiểu biết về REDD+ giữa các bên liên quan ở tất cả các cấp, hiệu quả của các hoạt động này còn thấp. Tài liệu thảo luận này nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của các cách tiếp cận có sự tham gia của các nhà hoạch định chính sách và các nhà thực thi trong lĩnh vực REDD+. Các phương pháp được sử dụng đã mang lại những ảnh hưởng lớn tới hiệu quả của các hoạt động tập huấn và nâng cao nhận thức và phương pháp tiếp cận có sự tham gia nên được sử dụng để đảm bảo rằng các khoảng trống năng lực được giải quyết hiệu quả.