Đề cập những mối quan tâm của các bên liên quan ở địa phương trong thực thi REDD+: Kết quả từ một quá trình tham vấn có sự tham gia tại Việt Nam

October 2016

Download

Từ năm 2011, hơn 2000 người đã tham gia các hoạt động tập huấn và nâng cao nhận thức tổ chức bởi Dự án Nâng cao năng lực cấp Cơ sở cho REDD+ tại châu Á (sau đây gọi tắt là Dự án) ở Việt Nam. Nhiều tham dự viên là các đại biểu cấp cơ sở đến từ 4 tỉnh Bắc Cạn, Hà Tĩnh, Lâm Đồng và Cà Mau. Một trong những mục tiêu chính của các hoạt động này là nhằm nâng cao sự hiểu biết về biến đổi khí hậu và REDD+ cũng như đặt người tham gia vào vị trí mà họ có thể thấy được các lợi ích tiềm tàng từ REDD+ trong tương lai.

Trong cùng thời điểm đó, Chương trình hành động REDD+ quốc gia Việt Nam cũng sắp chuyển sang giai đoạn thực hiện thí điểm. Để REDD+ được thực hiện thành công tại Việt Nam cũng như tại các tỉnh được lựa chọn thực hiện, điều quan trọng là phải đáp ứng được các mối quan tâm địa phương. Nếu không làm được điều này có thể dẫn tới việc không đạt được các yêu cầu về Đảm bảo an toàn Cancun đối với sự tham gia hiệu quả của cộng đồng địa phương. Đặc biệt là có thể đe dọa sinh kế của người dân địa phương (những người phụ thuộc vào rừng) và gây ra những tác động ngược lại đối với tài nguyên rừng hiện có (ví dụ: khắc phục nạn phá rừng và suy thoái rừng đang tồn tại).

Một loạt các cuộc họp tham vấn với các bên liên quan cấp cơ sở đã được Dự án tổ chức với mục đích tìm hiểu những mối quan tâm của họ đối với việc thực hiện REDD+ và để xác định những phương pháp có thể giải quyết những mối quan tâm này. Tài liệu thảo luận này trình bày những mối quan tâm chính của các bên liên quan ở địa phương, được thu thập thông qua quá trình có sự tham gia và các phương pháp tiếp cận tiên tiến khác trong việc thực hiện REDD+.