Tăng cường xã hội dân sự trong quản trị rừng tại khu vực Mê-kông – Tờ thông tin dự án

Các bên tham gia không thuộc Nhà nước (Non-State Actors - NSAs), đặc biệt là xã hội dân sự, đóng vai trò quan trọng trong tăng cường quản trị. Mặc dù có những tiến bộ trong vài năm gần đây, họ còn gặp rất nhiều thách thức, bao gồm việc không được ghi nhận hoặc không được tham gia một cách hiệu quả như các đối tác bình đẳng trong lâm nghiệp và/hoặc trong các tiến trình quản trị do thiếu các quy trình có sự tham gia đối với hoạch định chính sách; năng lực của NSAs để tham gia hiệu quả trong các đối thoại và trao đổi với các tổ chức thuộc khối nhà nước và khối tư nhân khác; và sự thiếu hụt dữ liệu trong tăng cường quản trị rừng. Ghi nhận điều này, Liên minh châu Âu hỗ trợ dự án "Tăng cường tiếng nói của các bên tham gia không thuộc nhà nước nhằm nâng cao quản trị rừng khu vực Mê-kông".

AttachmentSize
EUNSA_2017Jan14.pdf2.03 MB