Xây dựng năng lực cấp cơ sở cho REDD+

Xây dựng năng lực cấp cơ sở cho REDD+

Tổng quan dự án và tin tức cập nhật tại Việt Nam

Vào tháng 8/2010, Việt Nam tham gia vào dự án xây dựng năng lực REDD+ cho cơ sở của RECOFTC, 1 năm muộn hơn so với ba quốc gia ban đầu nằm trong giai đoạn 1 của dự án gồm Indonesia, CHDCND Lào và Nepal. Bước đầu, kiến thức bản địa, nhu cầu và mối quan tâm đã được đánh giá tại các tỉnh Bắc Kạn, Cà Mau và Lâm Đồng (đánh giá tại tỉnh Lâm Đồng được thực hiện phối hợp với UN-REDD). Bốn nhóm liên quan chính được phỏng vấn gồm các cơ quan nhà nước về lâm nghiệp, các doanh nghiệp lâm nghiệp, các tổ chức đoàn thể và các hộ dân sống phụ thuộc vào rừng. Điểm nổi bật của tất cả các nhóm là họ đều thiếu bộ tài liệu tập huấn đầy đủ về REDD+ bằng tiếng Việt, đặc biệt là những tài liệu về nhu cầu xây dựng năng lực của các bên liên quan cấp cơ sở. Bên cạnh đó, những khái niệm cơ bản về biến đổi khí hậu cần phải được giải thích thêm cho tất cả các nhóm liên quan để họ có thể hiểu rõ hơn trong các cuộc thảo luận về REDD+. Dựa trên những phát hiện này, thành viên dự án ở Việt Nam đã và đang phát triển một loạt các sản phẩm truyền thông bằng tiếng Việt, trong đó có tờ rơi, sổ tay, tài liệu tập huấn và các chương trình truyền thanh phù hợp với đa dạng các bên liên quan.

Các hoạt động phát triển năng lực được lập kế hoạch và thực hiện ở cấp quốc gia cho thúc đẩy viên bao gồm cả nhân viên ở tuyến tỉnh từ các cơ quan nhà nước về lâm nghiệp liên quan. Sau đó, các chương trình tập huấn về biến đổi khí hậu, REDD+ và các vấn đề liên quan trong đó có quản lý rừng bền vững, các biện pháp an toàn xã hội, FPIC và lồng ghép giới tiếp tục được xây dựng để đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan cấp cở sở tại các tỉnh mục tiêu. Các bên liên quan cấp cơ sở mục tiêu được xác định ở các tỉnh này gồm có cán bộ cập huyện về lâm nghiệp, Ban quản lý rừng cấp Xã, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội cựu chiến binh, cán bộ khuyến nông, trưởng bản, trưởng thôn, giáo viên và học sinh.