Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động

Thông tin về chương trình quốc gia của RECOFTC

Năm 2004, RECOFTC bắt đầu các hoạt động tại Việt Nam. Tính đến nay, chúng tôi đã có một số dự án và mối quan hệ đối tác nhằm phát triển kĩ năng, kiến thức cần thiết để tham gia vào các dự án và khung lâm nghiệp cộng đồng của Việt Nam.

 

RECOFTC cung cấp tập huấn về quản lý tài nguyên thiên nhiên cho các cán bộ trung gian trẻ tại Việt Nam. Đến nay, chúng tôi đã tập huấn cho hơn 200 đơn vị ở Việt Nam có liên quan về những cách tiếp cận có sự tham gia, lâm nghiệp xã hội, các chính sách về quản lý rừng dựa vào cộng đồng và những diễn biến của REDD+.

 

Chiến lược của RECOFTC tại Việt Nam

 

 Chương trình Quốc gia của RECOFTC tại Việt Nam tập trung vào hỗ trợ phát triển và xây dựng năng lực cho việc thực thi các chương trình lâm nghiệp quốc gia, bao gồm các yếu tố sau: 

 

 • Xây dựng năng lực cá nhân và tổ chức cho phát triển lâm nghiệp cộng đồng
 • Phát triển lâm nghiệp cộng đồng ở cấp cơ sở:
  • Xác định các cộng đồng lâm nghiệp tiềm năng
  • Thành lập các chính thể và khung làm việc về lâm nghiệp cộng đồng
  • Lập kế hoạch quản lý cho các cơ quan lâm nghiệp cộng đồng với mục đích quản lý lâm nghiệp cộng đồng bền vững
  • Quản lý/thực thi/phát triển tổ chức hiện tại
 • Các mạng lưới lâm nghiệp cộng đồng và hoạt động điều phối (trong phạm vi và giữa các nhóm bên liên quan)
 • Nghiên cứu và quản lý thông tin về lâm nghiệp cộng đồng (bao gồm Giám sát và đánh giá)
 • Phát triển chính sách, cơ sở pháp lý và thủ tục hành chính

 

RECOFTC sẽ hỗ trợ việc thành lập hoặc tăng cường các nhóm làm việc về lâm nghiệp cộng đồng đa bên ở cấp quốc gia, và sẽ kết nối các sáng kiến hoạt động của mình với các chương trình lâm nghiệp cộng đồng quốc gia.