Dự án

Dự án

Nhóm Học hỏi về Quản trị lâm nghiệp, tháng 9/2006 – tháng 12/2013

 

RECOFTC là đơn vị điều phối cấp quốc gia của Nhóm Học hỏi về Quản trị Lâm nghiệp (FGLG) tại Việt Nam. Rất nhiều hình mẫu về quản trị lâm nghiệp hiệu quả có thể nhìn thấy tại Việt Nam  — một số được đưa vào từ bên ngoài và một số được các cộng đồng địa phương xây dựng. Tuy nhiên, hầu hết những hình mẫu này vẫn chưa được người dân tại các khu vực khác ở Việt Nam biết đến do thiếu cơ chế học hỏi và chia sẻ. FGLG tại Việt Nam chia sẻ các kinh nghiệm, bài học về giảm nghèo thông qua lâm nghiệp cộng đồng. FGLG tại Việt Nam đã tổ chức tổng cộng 16 chuyến thăm quan thực địa đến 25 thôn bản có cộng đồng địa phương quản lý rừng hiệu quả với 250 thành viên tham gia bao gồm các nhà hoạch định chính sách cấp trung ương đến cán bộ cấp tỉnh, chuyên viên kỹ thuật cấp huyện và người dân địa phương.

 

Theo kết quả tổng hợp của nhóm FGLG, khi người dân địa phương có quyền và được cung cấp những hỗ trợ cần thiết trong kế hoạch quản lý rừng cộng đồng, họ sẽ thực hiện những hành động mang tính tập thể để quản lý diện tích rừng địa phương, thu lợi từ những nguồn tài nguyên rừng và đáp ứng nhu cầu của người nghèo. Ngược lại, khi các cộng đồng có ít quyền trong tiến trình ra quyết định do các chính sách không được áp dụng linh hoạt, việc thực hiện các tiến trình này phần lớn sẽ không thành công.

 

Những cải cách về tài sản và các quyền lâm nghiệp ở Việt Nam, tháng 6/2010 – tháng 5/2011

 

Dự án này kéo dài một năm và được tài trợ bởi Ủy ban Nghiên cứu Kinh tế và Xã hội (ESRC) của Vương Quốc Anh, gắn kết các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia về lâm nghiệp và công chúng về các vấn đề liên quan đến lâm nghiệp cộng đồng tại Việt Nam. Dự án đã đưa ra rất nhiều báo cáo tóm tắt chính sách và các bản tin vắn, một nghiên cứu chiến lược và các tài liệu truyền thông khác bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Dự án được thực hiện nhằm nêu bật những vấn đề chính liên quan đến quản lý rừng và góp tiếng nói ủng hộ chính sách quốc gia về các quyền lâm nghiệp và quản lý rừng cộng đồng.

 

Khuyến khích áp dụng luật tục trong quản lý các Khu dự trữ sinh quyển và Di sản thiên nhiên thế giới ở Việt Nam, tháng 3/2010 

 

Với nguồn tài chính và hỗ trợ từ Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO), RECOFTC là đơn vị tư vấn đã tiến hành thúc đẩy việc áp dụng luật tục trong quản lý tám khu dự trữ sinh quyển và hai di sản thiên nhiên thế giới do UNESCO công nhận tại Việt Nam. Đến nay, chúng tôi đã cung cấp hai khóa tập huấn cho các cán bộ đến từ mười cơ quan này (55 người tham gia) và hỗ trợ lập đề xuất cũng như xây dựng chín dự án nghiên cứu. RECOFTC tham gia vào quá trình phân tích khung chính sách áp dụng trong quản trị các khu dự trữ sinh quyển và các di sản ở cấp quốc tế, quốc gia và địa phương.

 

Bộ công cụ để đánh giá nguyên tắc FPIC (Đồng thuận dựa trên nguyên tắc tự nguyện, thông báo trước và được cung cấp thông tin), tháng 5 – tháng 6/2010

 

Trong khuôn khổ chương trình UN-REDD, RECOFTC đã đi đầu trong quá trình phát triển bộ công cụ để đánh giá và kiểm tra tiến trình FPIC trong chương trình UN-REDD tại Việt Nam. Bộ công cụ đã được thử nghiệm tại huyện Lâm Hà và huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Kết quả kiểm tra đánh giá cho thấy văn phòng quốc gia đã tuân thủ hướng dẫn chung về FPIC của văn phòng UN-REDD khu vực, nhưng kết quả cũng chỉ ra những điểm cần phải cải thiện.

 

Những đóng góp vào Nghiên cứu thiết kế Hệ thống Chia sẻ Lợi ích từ REDD, tháng 8 – tháng 11/2009

 

Trong khuôn khổ Chương trình UN-REDD tại Việt Nam, RECOFTC đã tham gia một nhóm tiến hành nghiên cứu và đưa đề xuất thiết kế một hệ thống chia sẻ lợi ích minh bạch và công bằng cho REDD+.

 

Đánh giá thử nghiệm mô hình Quản lý Lâm nghiệp Cộng đồng, tháng 4/2008 – tháng 5/2009

 

Vào đầu năm 2008 và 2009, chính phủ Việt Nam đã gửi yêu cầu tới RECOFTC về việc tiến hành đánh giá thực trạng lâm nghiệp cộng đồng trên cả nước, nhằm tìm kiếm hỗ trợ xây dựng năng lực và chia sẻ những phương thức thực hiện tối ưu nhất tại cấp quốc gia, cấp huyện và cấp địa phương.

 

Hỗ trợ quốc gia

 

Văn phòng quốc gia của chúng tôi hoạt động tại Việt Nam theo Biên bản Ghi nhớ với Tổng cục Lâm nghiệp, trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Hiện chúng tôi đang tiến hành Đánh giá nhu cầu xây dựng năng lực để phân tích khả năng xây dựng và thực thi các chương trình lâm nghiệp cộng đồng của Việt Nam. Chúng tôi cũng đang thực hiện đánh giá về tình hình quản lý rừng cộng đồng tại cấp địa phương. Các hoạt động chương trình trong tương lai của chúng tôi sẽ tập trung vào việc lấp những lỗ hổng thể chế được chỉ rõ trong đánh giá nhu cầu xây dựng năng lực và đánh giá về quản lý rừng cộng đồng.

 

RECOFTC là một đối tác của Quỹ Hỗ trợ Ngành Lâm nghiệp và là một đơn vị tích cực trong Mạng lưới các tổ chức phi chính phủ Việt Nam về biến đổi khí hậu (VNGO-CC) và Tổ Công tác về Biến đổi Khí hậu, tư vấn các thành viên trong cả hai tổ chức về các vấn đề kỹ thuật trong REDD+.