การจัดการน้ำสู่เศรษฐกิจชุมชน

กิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อการจัดการลุมน้ำอิงที่ยั่งยืน ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรป

"การจัดการแหล่งน้ำสู่เศรษฐกิจชุมชน" - เมื่อวันที่ 19 มีนาคม ที่ผ่านมา บ้านม่วงชุมได้เปิดขายบัตรให้คนในชุมชนและบ้านใกล้เรือนเคียงเข้าจับปลาในอ่างเก็บน้ำในเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำและพันธุ์ปลาของหมู่บ้าน ปรากฎว่ามีคนจำนวนร้อยกว่าคนที่พร้อมด้วยเครื่องมือในการจับปลาหลากหลายชนิด เข้าร่วม โดยค่าธรรมเนียมจากการขายบัตรจำนวน 30,000 บาท ได้นำมาเป็นกองทุนหมู่บ้านด้วย

บรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่น หลายๆ ครอบครัวเข้ามาร่วมกันหาปลาและแบ่งหน้าที่กันอย่างแข็งขัน มีทั้งจับปลาเพื่อบริโภคในครัวเรือนและนำไปขาย เพิ่มรายได้ ซึ่งโดยรวมแล้วจับปลาได้กว่า 2.8 ตัน รวมมูลค่ากว่า 1,125,000 บาท สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารจัดการแหล่งน้ำ สามารถนำรายได้มาสู่ชุมชน ทำให้คนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้

โครงการนี้ดำเนินการโดยศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนรักป่า และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Activities carried out under the EU-funded project "The Empowerment of Local Networks and Local Authorities for Sustainable Ing Watershed Management (WSM)" or the EU- Ing Watershed Project

Community based fish conservation bring prosperous and joys
19 March 2016 - A fish harvesting season started at Muang Chum community (Ban Muang Chum), a community in Ing Watershed. The community has practiced community - based fish conservation by marking a fish conserved area in a community water reservoir helping keep the fish and other aquatic animals population survive and grow.

The fish harvesting only allows once a year or when the fish are overpopulated. It was a fun activity for everyone. The community also used this activity to raise fund for the conservation activities by selling tickets for local people, who want to catch the fish.

Surprisingly, more than hundred people from the community and nearby joined in the event. Roughly more than 2.8 tons of fish were captured and the community earned more than 1,125,000 baht.The benefits from ticket selling amount 30,000 baht will return to Community Fund.

The project is being implemented by RECOFTC – The Center for People and Forests and Chiang Rai Rajabhat University