คู่มือสำหรับการสนทนา ความเท่าเทียม:ความเสมอภาคทางเพศด้านป่าไม้และ REDD+

April 2015

คู่มือเล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาควบคู่ไปกับวีดีโอเรื่องเดียวกัน เพื่อให้ทุกท่านได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับความเท่าเทียมและความเสมอภาคทางเพศด้านป่าไม้มากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลต่อการนำไปปฏิบัติในวีถีทางที่เป็นไปเพื่อให้เกิดการได้ประโยชน์ และมีความยุติธรรมในการรักษาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ

qr code
AttachmentSize
DVD Discussion Guide Thai.pdf598.33 KB