โครงการ

ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า-ประเทศไทย (รีคอฟ-ประเทศไทย) ได้มีการดำเนินกิจกรรมและโครงการเพื่อสนับสนุนการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน ซึ่งการดำเนินงานโครงการดังกล่าวนั้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับ และทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานร่วมกัน นอกจากนี้ โครงการยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานร่วมพัฒนา ภาคีเครือข่าย เป็นอย่างดี